1
Mỗi người lại có những ý định tìm kiếm khác nhau, nên việc gọi tên các ý định tìm kiếm hoàn toàn phụ thuộc vào các kinh nghiệm cá nhân.Dựa trên chia sẻ của Andrei và Kane Jamison, tôi nhận thấy có những Search Intent sau:What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments